Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TR120TH
Cuốn sách này bao gồm 02 phần: Phần I là những câu hỏi và bài tập về các loại đồng phân, hiệu ứng và cơ chế phản ứng, các phương pháp tổng hợp và tính chất hóa lý của các hợp chất hữu cơ với các...
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ho-C
Chương 1: Nghiên cứu hợp chất hữu cơ Chương 2: Liên kết hóa học Chương 3: Các hiện tượng đồng phân Chương 4: Sự tác dụng tương hỗ Chương 5: Phản ứng hữu cơ Chương 6: Alkan Chương 7: Hợp chất Hiđro...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 TR120TH
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ, các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ba chuyên đề tổng hợp hữu cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ.
Đang xem: 1412