Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 T7721k 1
Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán; Phần 2. Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế; Phần 3. Kế toán các tài sản không phải trả tiền và nợ phải trả; Phần 4. Kế toán công...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 T7721k 2
Phần 5. Báo cáo kết quả tài chính; Phần 6. Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất; Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính; Phần 8: Kế toán chi phí/Giá thành; Phần 9. So sánh VAS với IFRS...
Đang xem: 326