Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076Ky-T
Phần I: Chương 1: Điôt Chương 2: Transistor lưỡng cực Chương 3: Transistor trường Chương 4: Tiristo và triac Chương 5: Khuyếch đại tín hiệu bé ở tần số thấp Chương 6: Khuyếch đại công suất Chương 7...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-T
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Đang xem: 759