Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
57 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.91 TK
Mục lục i. CHuẩn mực chung II. Tài sản cố định hữu hình III. Tài sản cố định vô hình IV: Thuê tài sản V: Hàng tồn kho VI: Bất động sản đầu tư VII: kế toán các khoản đầu tư vào cho công ty IX: Thông...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722M
Chủ đề: Kế toán
Nội dung của quyển sách gồm có: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán TSCĐ; sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; các sơ đồ kế toán tiền lương, các khoảng...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H2010
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán (SĐKT) vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; SĐKT tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất...
Ký hiệu xếp giá: 657.2 V-Nh
Mục lục Phần I: sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần II: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phần III: hệ thống báo các tài chính Phần IV: Chuẩn mực kế toán đợt 4 Phần V: Một số văn bản pháp lý có liên...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076 P534b 2022
Trình bày các tình huống kế toán tài chính cơ bản trong công tác kế toán với các bài tập hướng dẫn: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hoá; bất...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76 V400V
Nội dung cuốn sách này bao gồm: hệ thống các bài tập; các câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và thực hành; một số bài giải có tính chất hướng dẫn; một số bài tập tổng hợp dành cho môn học Kế toán tài...
Ký hiệu xếp giá: 657.076 V400V
Cuốn sách này bao gồm các bài tập về Nguyên lý kế toán và kế toán tài chính.
Ký hiệu xếp giá: 657 G434 2016
Chủ đề: Kế toán
Nội dung cuốn sách được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014). Trình bày những vấn đề có tính chất nguyên lý hoặc nguyên tắc trong kế toán: báo cáo kế toán, tài khoản...
Đang xem: 5394