Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.458 K473 2016
Cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 Ki-T
Chủ đề: Kiểm toán
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán Chương 4: Bằng chứng kiểm toán Chương 5: Báo cáo kiểm toán Chương 6: Kiểm toán vốn bằng tiền Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 Ki-T
Chủ đề: Kiểm toán
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán Chương 5: Bằng chứng kiểm toán Chương 6:Báo cáo kiểm toán Chương 7: ...
Ký hiệu xếp giá: 657.01 V500Đ
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về lý thuyết kế toán, các hệ thống định giá trong kế toán, các lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi, các lý thuyết lập quy và chuẩn mực kế toán, quá...
Đang xem: 584