Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.001 V500TR
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: Quản trị và môi trương quản trị; Quản trị công việc và các tổ chức: hoạch dịnh, tổ chức, kiểm tra; Việc quản lý con người trong các tổ chức; Hoạch định, kiểm tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Chương 1: Quản trị và quá trình phát triển của quản trị Chương 2: Nhà quản trị và môi trường của họ Chương 3: Quản trị trong môi trường toàn cầu Chương 4: Trách nhiện xã hội và đạo đức của quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 658.002 To-N
Phần 1: MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT Phần 2: NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT Phần 3: HỆ THỐNG SẢN XUẤT Phần 4: KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT Phần 5: KIỂM TRA DÒNG VẬT TƯ Phần 6: CHẤT LƯỢNG Phần 7: NGUỒN NHÂN LỰC Phần 8:...
Đang xem: 410