Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.416 C55937p 1996
Contents: papers based on the workshop "Perspectives of polarons"; papers based on the workshop "autolocalized electron states in ordered and disordered systems"
Ký hiệu xếp giá: 539.6 C55937p 1999
Contents: Dusty Plasma and Hot Clusters: Ordered Structures in Low Temperature Dusty Plasmas; Cluster Plasma of Light Source. Clusters Consisting of Polar Molecules: Approaching Water Through...
Đang xem: 319