Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.417G2169t 1992
Contents: Technical Preliminaries; General Form of the SGFM Method; Matching Analysis for Continuous Systems; Matching for a Discrete System; SGFM for Coupled Interfaces; The Geometry of the Matching...
Đang xem: 1084