Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5 G311
Brief Contents: Forecasting; Waiting Lines; Supply Chain Management; Quality Control; Project Management; Facility Location; Aggregate Scheduling.
Đang xem: 1321