Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.921 TH200M
This book reflects the efforts of the meat industry to adress them. The chapter on meat inspection and animal loss factors has been completely revised to adress the Hazard Analysis Critical Control...
Đang xem: 782