Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Me - T
CONTENTS Introduction Section 1: Approaches to Teaching Section 2: Lesson Planning and Classroom Management Section 3: Classroom Dynamics Section 4: Syllabus Design and Instructional Materials...
Ký hiệu xếp giá: 428.0071R5162
Methodology in Language Training: An Anthology of Current Practice provides an overview of current approaches, issues, and practices in the teaching of English to speakers of other languages. This...
Đang xem: 398