Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
12 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG527TH
Sách trình bày 689 điểm ngữ pháp tiếng Nhật, như: cách dùng trợ từ, tiếp vĩ từ, những mẫu ngữ pháp thông dụng ...
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề buồn rầu và lo lắng, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề công việc và dự định, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề giao lưu, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề giao thông và du lịch, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề lý giải và giải thích, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề niềm vui và sức sống, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề sinh hoạt gia đình, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề sinh hoạt thường ngày, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 T306NH
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề suy nghĩ và ý kiến, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Nhật.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 501