Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.681 Y400H
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 S207S
Sách hướng dẫn và giải thích chức năng, ý nghĩa và luyện tập cách sử dụng tự động từ, tha động từ, thể sai khiến, thể bị động.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 Y400S
Sách trình bày mẫu câu tiếng Nhật về sự biểu hiện mối quan hệ của sự việc.
Đang xem: 303