Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.6D235t 2019
Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác; nghiên cứu sự rủi...
Ký hiệu xếp giá: 332.6B667 2008
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Contents: Elements of Investments; Portfolio Theory; Debt Securities; Security Analysis; Derivative Markets; Active Investment Management.
Ký hiệu xếp giá: 332.6B667
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Brief Contens: Elements of Investments; Financial Instruments; Securities Markets; Arbitrage Pricing Theory; Analysis; options Valuation; Portfolio; Investment Strategy; Investors and the Investment...
Đang xem: 83