Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2204 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 551 Đi-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Khoáng vật Chương 3: Đá Macma và quá trình Macma Chương 4: Đá trầm tích và quá trình trầm tích Chương 5: Đá biến chất và quá trình biến chất Chương 6: Cơ học vật liệu đá...
Ký hiệu xếp giá: 551 Đi-H
Chương 10: Đất, các nguy cơ từ đất, và lún mặt đất Chương 11: Nước dưới đất Chương 12: Chuyển động khối và sự ổn định mái dốc Chương 13: Sông và hoạt động của dòng sông Chương 14: Biển và các quá...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ta-C
Phần 1: Động đất, nứt đất, đất hóa lỏng Phần 2: Tai biến đá đổ, truợt lở, lũ bùn đá
Ký hiệu xếp giá: 551 Th-C
Phần 1: Thực tập địa chất cơ sở Phần 2: Thực tập địa chất ngoài hiện trường
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất Chương 2: Phân loại đất theo mục đích XD Chương 3: Các tính chất vật lý cơ bản của đất Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất Chương 5: Thấm của...
Ký hiệu xếp giá: 551.7 W633h 2007
The goal of this book is to provide students with an understanding of the principles of historycal geology and how these principles of historical geology and how these principles are applied in...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ap-Đ
Chương 1: Những khái niệm mở đầu Chương 2: Thuyết áp lực đất Culông mở rộng cho đất dính Chương 3: Lý thuyết về kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn và ảnh hưởng của kẽ nứt đối với trị số ...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ba-T
Chương 1: Đất đá Chương 2: Các quá trình địa chất Chương 3: Nước trong vỏ quả đất Chương 4: Dòng thấm ổn định của nước dưới đất Chương 5: Khảo sát địa chất công trình
Ký hiệu xếp giá: 624.151 T7721c
Cuốn sách là tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, dựa theo các tài liệu Địa kỹ thuật và tiêu chuẩn - quy phạm của các nước phát triển Âu - Mỹ. Nội dung cuốn sách chia làm 12...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ch-T
Phần 1: Những hiểu biết chung về công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD Phần 2: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chung cho khu đất XD đô thị Phần 3: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt
Đang xem: 835