Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1088 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-T
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-M
Phần 1: CÁC LINH KIỆN RỜI Chương 1: Một số tính chất của vật liệu bán dẫn Chương 2: Điốt P-N Chương 3: Chuyển tiếp vị tinh thể và siêu mạng Chương 4: Tranzito lưỡng cực Chương 5: Các linh kiện nhiều...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-T
Chương 1: Cơ sở điện học Chương 2: Điện trở Chương 3: Tụ cảm Chương 4: Cuộn dây - Bộ biến thế Chương 5: Chất bán dẫn - Điốt bán dẫn Chương 6: Transistor cấu tạo, nguyên lý Chương 7: Phân cực...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03TK
1: IC Tuyến tính 2: IC Logic TTL 74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ hớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC NGa với các mước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp bề mặt SMD
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03TK
1: IC tuyến tính 2: IC Logic TTL74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ nhớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC Nga với các nước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp đặt bề mặt SMD 9: Tài...
Ký hiệu xếp giá: 621.3Co-T
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Đang xem: 783