Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.31Tr-Kh
Chủ đề: Cung cấp điện
Phần 1: BÀI TẬP Chương 1: Phụ tải điện Chương 2: tính toán kinh tế - kỹ thuật Chương 3: Mạng điện Chương 4: Trạm biến áp Chương 5: tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện Chương 6: Chọn thiết bị và...
Ký hiệu xếp giá: 621.31Cu-D
Chủ đề: Cung cấp điện
Chương 1: Khái quát về hệ thống cung câp điện Chương 2: Tính toán kinh tế kỹ thuật Trong thiết kế cung cấp điện xí nghiệp Chương 3: Xác định nhu cầu điện Chương 4: Chọn phương án cung cấp điện Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.307 1Ky-D
Phần 1: Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện Phần 2: Một số vấn đề cụ thể và các bài toán cần giải quyết trong an toàn điện Phần 3: Các phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 621.310 2Th-D
Chương 1: Những vấn đề chung về hệ thống cấp điện Chương 2: Thiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực công nghiệp Chương 3: Thiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực nông thôn Chương 4: Thiết kế hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.3916PC-N
Chapter 1. Fundamentals Chapter 2. Working on PCs Chapter 3. Motherboards Chapter 4. Processors Chapter 5. Memory Chapter 6. Floppy Disk Drives ...
Đang xem: 1380