Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 659.1S947
Contents: The basics; Business Principles; Writing Successful Ads; The layout: Making it sell; Final Points to remember; Just did it; Getting into action; About the Author; Recommended Reading list;...
Đang xem: 814