Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.15C3553c 1991
Contents: Introduction; Small Lattices; Monte Carlo Simulations; Disorder and Frustration; Cellular Automata; Neural Networks; Diluted Antiferromagnets; Appendix; References.
Ký hiệu xếp giá: 512.9D867
This book includes: Real numbers and their properties; Linear equations in one variable; Inequalities in one variable; Linear equations in two variables and their graphs; Polynomials and exponents;...
Ký hiệu xếp giá: 512.9Du-M
Contents Chapter 1 Real numbers and their properties Chapter 2 Linear equations in one variable Chapter 3 Inequalities in one variable Chapter 4 Linear equations in two variables and their graphs...
Ký hiệu xếp giá: 512.9Du-M
Contents Chapter 1 Real numbers and their properties Chapter 2 Linear equations in one variable Chapter 3 Inequalities in one variable Chapter 4 Linear equations in two variables and their graphs...
Ký hiệu xếp giá: 512.9Ri-B
Contents Chapter 1 From arithemetic to algebra Chapter 2 Simple equations and their solutions Chapter 3 Signed numbres Chapter 4 Introduction to monomials and polynomials Chapter 5 Fisrt- degree...
Ký hiệu xếp giá: 512.943Li-S
Contents Chapter 1 Vector in R" and C", spatial vectors Chapter 2 Algebra of matrices Chapter 3 Systems of linear equations Chapter 4 Vector spaces Chapter 5 Linear mappings Chapter 6 Linear mappings...
Ký hiệu xếp giá: 512.9R498
Contents Chapter 1 From arithemetic to algebra Chapter 2 Simple equations and their solutions Chapter 3 Signed numbres Chapter 4 Introduction to monomials and polynomials Chapter 5 Fisrt- degree...
Ký hiệu xếp giá: 512.5L7671
Contents Chapter 1 Vector in R" and C", spatial vectors Chapter 2 Algebra of matrices Chapter 3 Systems of linear equations Chapter 4 Vector spaces Chapter 5 Linear mappings Chapter 6 Linear mappings...
Đang xem: 679