Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
561 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3NG527C
Nội dung sách gồm có: tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu.
Ký hiệu xếp giá: 657.3Ph-N
Chương 1: Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ Chương 3: Phân tích chi phí Chương 4: Phân tích lợi nhuận Chương 5: Phân tích điểm hoà vốn Chương 6: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 657.304 597Do-T
Phần I : BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phần II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ký hiệu xếp giá: 657.91TK
Mục lục i. CHuẩn mực chung II. Tài sản cố định hữu hình III. Tài sản cố định vô hình IV: Thuê tài sản V: Hàng tồn kho VI: Bất động sản đầu tư VII: kế toán các khoản đầu tư vào cho công ty IX: Thông...
Ký hiệu xếp giá: 657.32I91
Giới thiệu ba báo cáo tài chính của doanh nghiệp và xác định những từ vựng đặc biệt cần thiết để có thể nói chuyện được với các kế toán viên. Báo cáo các hoạt động tài chính thông qua bảng cân đối kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.3PH104TH 2013
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Trình bày về vấn đề phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc tài chính, khản...
Ký hiệu xếp giá: 657.3B221c 2018
Giới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính....
Ký hiệu xếp giá: 657.3G722
Brief Contents: Business finance; Financial accounting; Management accouting.
Ký hiệu xếp giá: 657.91TK
Chương 1: Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính Chương 2: Quy định chung về việc lập và trình bày các báo cáo tài chính Chương 3: Trình bày các báo cáo tài chính Chương 4: Hàng tồn kho Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657G169
Contents: introduction, international financial reporting standards (IFRS): an overview, the meaning of consolidation, consolidated financial statements, combining individual financial statements: a...
Đang xem: 846