Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 627.2N5767H
Chủ đề: Bến cảng; Bến tàu
Sách trình bày trình tự các bước tính toán thiết kế bến hàng tổng hợp, container và bến hàng rời: tính toán các thông số cơ bản của bến, tính toán tải trọng tác dụng lên công trình bến, thông số và...
Ký hiệu xếp giá: 627.3Cô-C
Chương 1: Nhũng khái niệm chung về cảng và bến Chương 2: tải trọng và tác động lên công trình bến, nguyên tắc tính toán Chương 3: Bến mái nghiên Chương 4: Bến trọng lực Chương 5: Bến tường cừ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 627.2N5767H
Chủ đề: Bến cảng; Bến tàu
Sách trình bày trình tự các bước tính toán thiết kế bến hàng tổng hợp, container và bến hàng rời: tính toán các thông số cơ bản của bến, tính toán tải trọng tác dụng lên công trình bến, thông số và...
Đang xem: 588