Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1467 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.8R6595
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant...
Ký hiệu xếp giá: 005.133V628
The two books together provide the perfect opportunity for those who want to learn the fundamentals of programming and also get a taste of an actual programming language. Users can discover how real...
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527N
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: các điểm khác nhau giữa Visual FoxPro và Visual Basic .Net, xây dựng các ứng dụng đơn giản trong Visual FoxPro và Visual Basic .Net, xây dựng một ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527GI
Tóm tắt lí thuyết Visual Basic.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng; Lập trình làm quen với các điều khiển: Listbox, combo, thư mục, file...; Lập trình làm quen bài tập: Hình ảnh, audio, video,...
Ký hiệu xếp giá: 005.276 8Ju-B
Contents Chapter 1 Introduction to visual basis.NET 1 Chapter 2 User interface design 55 Chapter 3 Variables, constants, and calculations 85 Chapter 4 Decisions and conditions 135 Chapter 5 Menus,...
Ký hiệu xếp giá: 005.262B8116
This book includes: Introduction to visual basis.NET; User interface design; Variables, constants, and calculations; Decisions and conditions; Menus, common dialog boxes, sub procedures, and funtion...
Ký hiệu xếp giá: 005.8R6595
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561H
Cuốn sách này bao gồm các chuyên đề trình bày cách sử dụng cấu trúc kiểm soát lỗi một cách hiệu quả, làm việc với các loại thư mục, tập tin và tập tin cấu hình ứng dụng Windows Forms, App.config. Nội...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 1 là nền tảng để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ, kiến trúc và ứng dụng Visual Basic.NET, đây cũng là bước khởi đầu cần thiết cho tất cả kỹ thuật lập trình sau này. Tập này gồm những nội dung chính...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 2 bắt đầu khai thác sức mạnh lập trình giao diện đồ họa và xử lý hệ thống. Tập này gồm những nội dung chính sau: Mở rộng về ngôn ngữ Visual Basic 2005; hệ thống File và thư mục; hộp thoại Common...
Đang xem: 801