Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
687 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.734 Co-D
Chương 1: Phân loại các lớp mạ Chương 2: Gia công bề mặt kim loại trước khi mạ Chương 3: Tẩy dầu mở hóa học và điện hóa Chương 4: Tẩy gỉ hóa học và điện hóa Chương 5: Tẩy bóng hóa học và điện hóa...
Ký hiệu xếp giá: 671.730 28 Tr-H
Mục lục Phần I: Kiểm tra chất lượng lớp mạ, sơn, phủ Phần II: Kiểm tra đo đạc trong quá trình mạ
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5 Co-S
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Ký hiệu xếp giá: 671.45 CNC
Mục lục Chương I: Khái quát về gia công tia lửa điện CHương II: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện CHương III: Các thông số điều chỉnh xung định hình CHương IV: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy...
Ký hiệu xếp giá: 671.73 Ky-M
Chủ đề: Kỹ thuật mạ
1. Cơ sở lý thuyết điện hóa của kỹ thuật mạ 2. Cơ sở công nghệ của kỹ thuật mạ 3. Chuẩn bị, xử lý bề mặt vật mạ 4. Mạ điện 5. Mạ hóa học 6. Biến tính điện hóa, hóa học bề mặt kim loại 7. Thiết bị và...
Ký hiệu xếp giá: 671.734 Ma-D
Chương 1: Sự hình thành lớp mạ điện Chương 2: Phân bố chiều dày lớp mạ Chương 3: Tính chất cơ lý của lớp mạ Chương 4: Gia công bề mặt kim loại trước khi mạ Chương 5: Mạ kẽm Chương 6: mạ đồng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 671.734 Ma-D
Chủ đề: Mạ điện
Chương 1: Cơ sở điện hóa học Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản trong chọn lựa, sử dụng lớp mạ điện kim loại Chương 3: Các phương pháp gia công bề mặt vật mạ trước khi mạ điện Chương 4: Một số quy...
Ký hiệu xếp giá: 671.734 Ma-D
Mục lục Chương I: Những khái niệm chung Chương II: Gia công bề mặt kim loại bằng phương pháp cơ học Chương III: Gia công hóa học và điện hóa cho bề mặt kim loại CHương IV: Phân loại và chọn lớp mạ,...
Đang xem: 1240