Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
785 tài liệu được tìm thấy
The book is a good starting point if you’re a developer interested in getting involved in mobile development using the Flash platform, and it’s an equally a great resource for taking mobile...
Ký hiệu xếp giá: 005.1 Cô-M
Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm Chương 2: Quản lý dự án Chương 3: Khảo sát hiện trạng và đặc tả Chương 4: Thiết kế ứng dụng phần mềm Chương 5: Ngôn ngữ lập trình và CASE Chương 6: Kiểm tra...
Ký hiệu xếp giá: 005 Ky-M
Chương 1: Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm Chương 2: Quản lý dự án: độ đo phần mềm Chương 3: Quản lý dự án: ước lượng Chương 4: Quản lý dự án: Lập kế hoạch Chương 5: Kỹ nghệ hệ thống máy tính Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 005 Ky-M
Chương 17: Đảm bảo chất lượng phần mềm Chương 18: Kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương 19: Chiến lược kiểm thử phần mềm Chương 20: Bảo trì phần mềm Chương 21: Quản lý cấu hình phần mềm Chương 22: Kĩ...
Ký hiệu xếp giá: 005 Ky-M
Chương 10: Các nền tảng thiết kế phần mềm Chương 11: Thiết kế hướng dòng dữ liệu Chương 12: Thiết kế hướng sự vật Chương 13: Các phương pháp thiết kế hướng dữ liệu Chương 14: Thiết kế giao diện người...
Ký hiệu xếp giá: 005.1 Lâ-T
Chương 1: Ngôn ngữ máy Chương 2: Hợp ngữ Chương 3: Trình nối kết và trình nạp Chương 4: Lý thuyết trình biên dịch cơ sở Chương 5: Nghiên cứu sự phát triển trình biên dịch : Thiết kế trình biên dịch...
Ký hiệu xếp giá: 005.7 Tr-D
Chương 1: Tổng quan về biên dịch Chương 2: Một trình biên dịch một lượt đơn giản Chương 3: Phân tích từ vựng Chương 4: Phân tích cú pháp Chương 5: Phiên dịch dựa cú pháp
Ký hiệu xếp giá: 005.7 Tr-D
Chương 6: Thẩm tra kiểu Chương 7: Môi trường lúc thực thi Chương 8: Sinh mã trung gian Chương 9: Phát sinh mã Chương 10: Tối ưu hóa mã Chương 11: Muốn viết trình biên dịch ? Chương 12: Xem qua một số...
Đang xem: 872