Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2147 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403 B197
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 F873
This book considers information technology from several perspectives-from first-line managers' to chief executive officers'. Experienced, new, and aspiring managers can learn to attain increased...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 R521
This book includes: Introduction to Project Management Concepts; Exploring the PMBOK Guide; Project Management Contemporary Topics.
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
This book includes: The Information Age in Which You Live Changing the Face of Business; Information Technology Systems; Strategic and Competitive Opportunities; Databases and Data Warehouses;...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 Hê-L
Phần 1: Một số vần đề phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý Phần 2: Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý Phần 3: Phân tích dự báo kinh tế và sử dụng CSDL trong các hệ...
Ký hiệu xếp giá: 302.2 H4745
Contents: Introduction: The third millennium; Part I: The information millennium: Society is technology - technology is cociety; Information technologies; Part II: information applications:...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG450TR
Nội dung cuốn sách này gồm có: tại sao quản lý dự án?, phương pháp luận quản lý dự án truyền thống so với phương pháp luận quản lý dự án thực hành, phương pháp luận quản lý dự án thực hành, quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.028 5 S478
For the introductory course in computers, computer literacy, information systems, or information technology found in department of Business and CIS. Written by a highly regarded,...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024004 D377
Contents: The computer; The desktop; Using a word processor; Word processing: for and against; Storing data; Creating a folder; Saving files; The Internet; Research on the Internet; E-mail,...
Đang xem: 314