Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1636 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH104V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích; phân tích các báo cáo tài chính; phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 S914
Contents: Section 1 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: KHP Corporation; Community general hospital; Bill Thurmond pig farm; Section 2 TIME VALUE AND VALUATION: Retirement planning: Robert and linda...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 B555
This book includes: Introduction to Managerial Finance; Essential Concepts in Mnagerial Finance; Valuation-Financial Assets; Valuation-Real Assets (Capital Budgeting); Cost of Capital, Leverage, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 L434
This book incluces: Background and Environment; Organizing and Operating the Venture; Planning for the Future; Creating and Recognizing Venture Value; Structuring Financing for the Growing Venture;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 C782
Contents: THE THEORY OF FINANCE; CORPORATE POLICY: THEORY, ENVIDENCE.
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH120T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH120T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 B828
This book describes the theory and practice of corporate finance. We hardly need explain why financial managers should master the practical aspect of their job, but a word on the role of theory may...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 H636
Brief contents: assessing the financial health of the firm, planning future financial, financing operations, evaluating investment opportunities.
Ký hiệu xếp giá: 658.15 S542
Brief Contents: Behavioral Foundations; Valuation; Capital Budgeting; Perceptions about Risk and Return; Inefficient Markets and Corporate Decisions; Capital Structure; Dividend Policy; Agency...
Đang xem: 954