Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2387 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Co-N
Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học Chương 4: Cơ học tương đối tính Chương 5: Cơ học vật rắn Chương 6: Các dao động cơ học...
Ký hiệu xếp giá: 531 Cơ-T
Phần 1: Tĩnh học Phần 2: Động học Phần 3: Động lực học
Ký hiệu xếp giá: 530 Cơ-H
Chương 1: Các khái niệm chung của môn học Chương 2: Lý thuyết về hiệu ứng suất Chương 3: Lý thuyết về Chuyển vị và Biến dạng Chương 4: Hệ phương trình cơ bản và các mô hình liên tục Chương 5: Lý...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 Ly-H
PHẦN I:HỆ THỨC CƠ SỞ CỦA CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG BIẾN DẠNG Chương 1: Khái niệm về Tenxơ Chương 2: Trạng thái biến dạng Chương 3: Trạng thái ứng suất Chương 4: Các định luật cơ bản trong cơ học môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 Đa-D
Chương 1: Lý thuyết ứng suất Chương 2: Lý thuyết biến dạng Chương 3: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng Chương 4: Đường lối chung giải bài toán lý thuyết đàn hồi Chương 5: Bài toán phẳng trong toạ...
Ký hiệu xếp giá: 531.38 Đa-C
Mục lục Chương I: Tóm tắt lý thuyết ứng dụng suất và biến dạng CHương II: Các lý thuyết dẻo CHương III: Các bài toán đơn giản nhất của lý thuyết dẻo Chương IV: Trạng thái đàn dẻo của các chi tiết...
Ký hiệu xếp giá: 531.113 3 Tư-H
Chương 1: Nhiệt động học các hiện tượng từ Chương 2: Nghịch từ và thuận từ Chương 3: Sắt từ, phản sắt từ và Feri - từ Chương 4: Dị hướng từ Chương 5: Quá trình từ hóa và đảo từ Chương 6: Cộng hưởng...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh...
Đang xem: 1566