Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.73TR561H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: C# và lập trình hướng đối tượng, tổng quan về cấu trúc dữ liệu, một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản, cấu trúc dữ liệu mở rộng, cấu trúc dữ liệu cho xử lý,...
Ký hiệu xếp giá: 005.73L250V 2013
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về giải bài toán trên máy, đệ quy, tìm kiếm và sắp xếp, danh sách, ngăn xếp và cấu trúc cây trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Ký hiệu xếp giá: 005.73Đ450X
Nội dung cuốn sách này gồm có: mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; thiết kế và phân tích giải thuật; giải thuật đệ qui; mảng và danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cây; đồ thị và các cấu trúc phi...
Ký hiệu xếp giá: 005.73NG527TH
Nội dung giáo tình này gồm có: thiết kế và phân tích giải thuật; đệ quy và giải thuật đệ quy; mảng và danh sách; danh sách móc nối; cây; đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến; sắp xếp và tìm kiếm.
Ký hiệu xếp giá: 005.73Câ-T
Chương 1: Thuật toán và phân tích thuật toán Chương 2: Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu Chương 3: Danh sách Chương 4: Cây Chương 5: Tập hợp Chương 6: Bảng Chương 7: Các cấu trúc dữ...
Ký hiệu xếp giá: 005.73H450TH
Nội dung cuốn sách gồm có: Khái quát về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu sơ cấp, sắp xếp, các chiến lược thiết kế thuật toán.
Ký hiệu xếp giá: 005.133M224
Brief contents: the phases of software development; abstract data types and C++ classes; container classes; pointers and dynamic arrays; linked lists; software development with templates, iterators,...
Ký hiệu xếp giá: 005.133D793
Brief contents: object-oriented programming using C++; complexity analysis; linked lists; stacks and queues; recursion; binary trees; multiway trees; graphs; sorting; hashing; data compression;...
Ký hiệu xếp giá: 005.133W431
Brief contents: Part I: objects and C++: arrays, pointers, and structures; objects and classes; templates; inheritance; design patterns; - Part II: Algorithms and building blocks: algorithm analysis;...
Ký hiệu xếp giá: 005.730711G434t 2018
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kỹ thuật thiết kế giải thuật, cấu trúc dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, danh sách liên kết (linked list), cấu trúc cây (tree), cấu trúc dữ...
Đang xem: 1099