Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3412 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.150 76 V500D
Nội dung cuốn sách gồm 16 chương, mỗi trương bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất đến các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và đáp án. Nội dung gồn có: tổng quan về quản trị tài chính, các...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 071 PH104QU
Cuốn sách này bao gồm 19 chương được biên soạn mạch lạc thể hiện những nội dung cơ bản học thuyết kinh tế của Mác. Đặc biệt, việc hệ thống lại nội dung và các câu hỏi ôn tập sẽ giúp bạn đọc nắm vững...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 71 H100X
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ;...
Ký hiệu xếp giá: 335.52 Li-N
Bài 1: Đối tượng nghiên cứu môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Bài 2: Cuộc vận động thành lập Đảng công sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên khởi nghĩa giành...
Ký hiệu xếp giá: 335.6 TK
Chiến lược kinh tế trong hành động Chăm sóc tới con người là nhiệm vụ trung tâm Bằng chính sách hoà bình Những mốc định hướng vững chắc
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Da-N
Chương 1: Sự cần thiết của đánh giá doanh nghiệp; Chương 2: Các nội dung và phương pháp đánh giá xếp hạng doanh nghiệp; Chương 3: Đánh giá môi trường của doanh nghiệp; Chương 4: Đánh giá sản phẩm...
Đang xem: 633