Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
405 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.412 S1116s 13
This book contains 15 chapters: magnetic flux in interfaces in YBCO; the symmetry of the superconducting order parameter and low-field magnetic properties in high-temperature superconductors; the...
Ký hiệu xếp giá: 537.6226 K765m 1995
Early Stage of the Coulomb Kinetics: Carrier Screening and Optical Dephasing; Urbach Tail, Optical Stark Effect, and Their Connection to Quantum Kinetic Equations; Coherent Dynamics of Semiconductor...
Ký hiệu xếp giá: 539.72 T2434f 1992
Contents: introduction; free superstrings in the light cone; field theory for light-cone superstrings; strings on tori; constructing multi-loop amplitudes; divergence analysis; closure of algebra;...
Ký hiệu xếp giá: 537.622 Ch-T
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Diode Chương 3: Mạch Diode Chương 4: Các Diode dùng cho mục đích đặc biệt Chương 5: Transistor lưỡng cực Chương 6: mạch phân cực Transistor
Ký hiệu xếp giá: 537.62 G743l 1992
This book provides a review of the physical properties of quasi-one-dimensional molecular materials, such as ionradical salts, charge transfer complexes and conducting polymers. chapter 1 introduces...
Ký hiệu xếp giá: 537.622 F9199t 1990
This book is a collection of reviews and essays about the recent wide-ranging developments in the areas of quantum physics. This contains: quantum mechanics; path integrals and stochastic processes;...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật chất Phần 2: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN - NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG ĐIỆN MÔI KHI ĐẶT VÀO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Chương 2: tính dẫn điện của điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần thứ nhất : VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Kim loại - Hợp kim và Đặc tính của chúng Chương 3: Kim loại và Hợp kim có điện dẫn xuất lớn Chương 4: Lưỡng kim loại Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 551 Đi-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Khoáng vật Chương 3: Đá Macma và quá trình Macma Chương 4: Đá trầm tích và quá trình trầm tích Chương 5: Đá biến chất và quá trình biến chất Chương 6: Cơ học vật liệu đá...
Ký hiệu xếp giá: 551 Đi-H
Chương 10: Đất, các nguy cơ từ đất, và lún mặt đất Chương 11: Nước dưới đất Chương 12: Chuyển động khối và sự ổn định mái dốc Chương 13: Sông và hoạt động của dòng sông Chương 14: Biển và các quá...
Đang xem: 1283