Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
151 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.7285 T252
This book includes: evolution of solid waste management; legislative trends and impacts; sources, composition, and properties of solid waste; engineering principles; separation, transformation, and...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 TR120TH
Chủ đề: Độc chất học
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về độc chất học, các phương pháp phân tích chất độc và một số chất độc như chất độc khí, vô cơ, hữu cơ, axít Barbituric và các Barbiturat, thuốc bảo vệ thực...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 T3641
Chủ đề: Độc chất học
Giới thiệu sơ lược về môn học, khái niệm chất độc, sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, các tác động của chất độc đối với cơ thể và nguyên tác xử ý ngộ độc. Phương pháp phân tích bao gồm lấy...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 L250H
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quát về độc học môi trường; độc học môi trường dioxin; độc học thuốc bảo về thực vật; khả năng hấp thụ, phóng thích của keo sét-mùn đối với kim loại...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 L250H
Cuốn sách đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 L250H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về độc học môi trường; Độc học môi trường đất, trầm tích; Độc học môi trường nước; Độc học môi trường không khí; Độc chất kim loại nặng; Độc tố...
Ký hiệu xếp giá: 615.902 E6191 2
The book includes contents: Risk assessment; Human health risk; Effluent toxicity; Bioaccumulation of chemicals; Biodegradation and bioremediation; Biological effects monitoring; Laboratory tests and...
Ký hiệu xếp giá: 628.51 Do-H
Mục lục Chương I: Vấn đề sinh thái và tác động môi trường của ngành công nghiệp giấy CHương II: Giới thiệu về công nghệ bảo vệ môi trường Chương III: Chuẩn bị nguyên liệu Chương IV: Rửa và làm sạch...
Ký hiệu xếp giá: 628.43 N5768b 2017
Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình; Bể tự hoại - cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế; Các loại bể tự hoại có ngăn lọc; Bể tự hoại với các...
Ký hiệu xếp giá: 628.53 TR120H
Cuốn sách gồm bốn chương đầu trình bày lần lượt về những khái niệm ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm; tính chất cơ bản và độc tính của các dạng thải chính vào không khí; các...
Đang xem: 2090