Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1013 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 003.2 D5591
This book includes: Getting started; Building, using, and evaluating, forecasting models,More Advanced topics.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 Z53c
Contents: process writing; getting ready to write; the structure of a paragraph; descriptive and process paragraphs; opinion paragraphs; comparison/ contrast paragraphs; problem/solution paragraphs;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 1
Contents: The sentence and the paragraph; Descriptive paragraph; Process paragraphs; opinion paragraphs; Narrative paragraphs.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 2
Contents: Paragraph to short essay; Descriptive essays; Opinion Essays; Comparison and Contrast essays; Cause and effect essays.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 D2624e
Contents: The five-paragraph essay; Process analysis essay; Cause and effect essays; Argumentative essay; Classification essays; reaction essays.
Đang xem: 811