Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
876 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15Đ455TH
Cuốn sách này gồm có: tổng quan về tài chính doanh nghiệp; vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.1GI-108T 2013
Cuốn sách trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp, giá trị tiền tệ, lợi nhuận và rủi ro, mô hình cân bằng trên thị trường vốn, định giá chứng khoán, chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá: 658.1GI-108T 2014
Giáo trình đi vào những kiến thức chuyên sâu, chi tiết, cụ thể trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như: đòn bẩy hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động; quyết định thuê mua tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.1H4321 2009
Cuốn sách này giới thiệu những bài tập và bài giải môn Tài chính doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 658.1H4321 2007
Cuốn sách này giới thiệu những bài tập và bài giải môn Tài chính doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 658.15H561D
Sách gồm những phần chính sau: hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp; hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế, tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH120T 2006
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527T 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527N 2007
Cuốn sách trình bày: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản...
Đang xem: 1193