Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1161 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 915.97 N5766d 2017
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về địa lý du lịch với 5 chương: nhập môn, nhu cầu du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Nêu lên thực...
Ký hiệu xếp giá: 915.97 Đ450TH
Sách giới thiệu những bài viết giới thiệu những tuyến du lịch tiêu biểu đã được công bố trên hơn 300 số Tạp chí Du lịch Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 V8722d 2023
Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá thế giới, di sản văn hoá phi vật thể thế giới trong du lịch được UNESCO công nhận tại Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 658.804 TR120NG
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về marketing và marketing du lịch; sản phẩm, dịch vụ du lịch; giá cả; hệ thống phân phối; chiêu thị; thiết lập kế hoạch trong du lịch; tổ...
Ký hiệu xếp giá: 306.481909597 V8722m
Nhận thức luận về văn hóa du lịch: tập hợp những bài viết của chúng tôi mang tính chất lý luận về Văn hóa du lịch và một số vấn đề có liên quan được viết trong thời gian gần đây mà phần nhiều là chưa...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 N5768p
Trình bày vai trò, ý nghĩa của lễ hội truyền thống với việc phát triển du lịch cộng đồng; giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 N5767p
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 N5765p
Trình bày kiến thức chung về du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Một số mô hình du lịch sinh thái thành công tại Việt Nam như: Mô hình du lịch sinh thái bền vững, mô...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 D928v
Cuốn sách gồm những bài viết có liên quan đến hoạt động đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay. Nâng cao chất...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 D928v 2022
Gồm các bài viết phân tích các khía cạnh của văn hoá, bảo tồn di sản văn hoá trong phát triển du lịch; nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, xây dựng sản phẩm sản phẩm du lịch ở một số địa phương...
Đang xem: 7239