Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1110 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.042 Z53c
Contents: process writing; getting ready to write; the structure of a paragraph; descriptive and process paragraphs; opinion paragraphs; comparison/ contrast paragraphs; problem/solution paragraphs;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 1
Contents: The sentence and the paragraph; Descriptive paragraph; Process paragraphs; opinion paragraphs; Narrative paragraphs.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 2
Contents: Paragraph to short essay; Descriptive essays; Opinion Essays; Comparison and Contrast essays; Cause and effect essays.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 D2624e
Contents: The five-paragraph essay; Process analysis essay; Cause and effect essays; Argumentative essay; Classification essays; reaction essays.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 F671g
Contents: sentence basics, paragraphs, basics, writing about the present, writing about the past, writing about the future, sentence variety, reader response, putting it together.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 F671
Contents: paragraphs, developing ideas for writing, topic sentences, supporting and concluding sentences, paragraph review, definition paragraphs, process paragraphs, opinion paragraphs, narrative...
Đang xem: 1141