Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1076 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L655M
Nội dung sách gồm có 45 bài luận cấp độ A, 45 bài luận cấp độ B, 45 bài luận cấp độ C, 45 lá thư thương mại, mẫu thiệp tiếng Anh các loại.
Ký hiệu xếp giá: 428.24071 H2878h
Contents: Writing as a process; Describing written text; Writing in the language classroom; Nuts and bolts; Building the writing habit; 'Worked-on' writing; Responding, correcting, and guiding;...
Ký hiệu xếp giá: 808.0666 B2597w 2
The book includes contents: introducing yourself, arranging meeting, discussing travel plans, recommending, inviting, making inquiries, placing orders, responding to orders, making payment,...
Ký hiệu xếp giá: 808.0666 B2597w 1
The book includes contents: thinking about writing, introducing, completing forms, thanking, requesting information, getting details, inviting and arranging to meet, making and changing arrangements,...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655B 2008
Nội dung sách gồm 4 IELTS listening tests, 20 IELTS reading tests, 10 IELTS writing tests cho cả hai hệ đào tạo tổng quát và học thuật.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655C.a
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655C.b
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655N 2011
Nội dung sách gồm 20 bài ngữ pháp, 20 bài luyện đọc viết, 20 bài luyện nói và 15 bài luyện nghe. Sách có cả lý thuyết và thực hành, bài tập dưới dạng trắc nghiệm và viết.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing socially, writing to exchange information, writing forrmally, writing online for a reading puplic, appendix, mini-dictionary, answer key.
Đang xem: 8608