Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
892 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 B102T
Nội dung sách gồm: cấu trúc và văn phạm tiếng Anh, 600 câu luyện tập cấu trúc câu, 600 câu luyện tập văn phạm.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H599a
Contents: Tenses; The future; modals and semi-modals; Linking verbs, passives, questions; Verb complementation: what follows verbs; Reporting; Nouns; Articles, determiners and quantifiers; Relative...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 S676s 1
This book includes subjects: Hello everybody; Meeting people; The world of work; Take it easy; Where do you live?; Can you speak English?; Then and now; How long ago?; Food you like!; Bigger and...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655B
Nội dung sách gồm 20 bài nghe, 60 bài ngữ pháp, 60 bài tìm lỗi và 120 bài đọc hiểu luyện thi Toeic.
Ký hiệu xếp giá: 425 B853
There are 72 units and 8 appendices. Each unit consists of: 1. language presentation through: sample sentences to show the language forms in use; an explanation of the language forms; a description...
Ký hiệu xếp giá: 425 B853
There are 84 units and 6 business files. Each unit consists of: 1. language presentation through: sample sentences to show the language forms in use; an explanation of the language forms; a...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: All about you and me; Our lives and routines; Sports and activities; My interests; Favorite Activities; Entertainment; What we eat; The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: Back to school; Fun times; Going places; Comparisons; Your Health; Our stories; In the city.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: My life; The future; Plans; People; Entertainment; Experiences; Teen time; Dreams and reality.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S869e
Contents: Preface; Case; Agreement and reference; Tense; Mood and voice; Modifiers; Connectives; Punctuation.
Đang xem: 954