Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 651.75 K49
Contents: Basics of business communication and protocal; Introduction; Business letter style; Business letter basics; Fax basics; Memo basics; Email basics; Letters for startup; Letters seeking...
Ký hiệu xếp giá: 006.693 K456
Contents: Introduction: Geting Acquainted; Letting yourself go; Bringing a sense of scale; Personalizing your environment; Enhandcing your modeling capabilities; Illuminating, Texturing, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 K49
Chủ đề: Sales letters
This book includes: Basic Sales Planning Strategy; Sales Letter Style; Sales Letter Basics; Fax/Memo/E-mail Basics; Letters of Introduction; Letters to Prospects; Letters Requesting a Sales...
Ký hiệu xếp giá: 808.6 L6514
Contents: using our letters; using our letters; letters across the classroom; letters out from the class.
Đang xem: 1544