Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1312 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B4728g 2009
Communications is the key to sucess in any business. Whether you are trying to sell a product, answer a query or complaint from a customer or convince your colleagues to follow a certain course of...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B783
Real-world training for the business world of today and tomorrow. The field's leading text for more than two decades,Business Communication Today continues to provide the cutting-edge coverage that...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B588
This book includes: Communication and Carreer Success in The Twenty-First Century; Discovering and Applying The Strategic Communication Model; Developing Strategy-Based Writing and Speaking Skills;...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 A237
This book enhances the strategic approach, real-world practicality, and reader-friendly voice that have made this text the market leader for three decades. On every page, students learn how to...
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 G941e
Contents: Business communication in the information age; Workplace communication; Business reports and proposals — best practices; Professionalism, teamwork, meetings, and speaking skills; Employment...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 H1114g 2022
Cung cấp kiến thức cơ bản về giao tiếp kinh doanh kết hợp với những kỹ năng giao tiếp kinh doanh hiệu quả, và tiến đến ứng dụng thực tế trong giao tiếp kinh doanh đa văn hóa, trong đàm phán và trong...
Ký hiệu xếp giá: 651.7 B2551i
Contents: What is communication?; What’s your communication style?; Seven ways to improve your conversations; The skills of enquiry; The skills of persuasion; Tough conversations; Making a...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 A845k
Management models - love them or hate them, they crop up all the time. Models provide a framework for improving business performance, so if you’re a manager, or studying business, then it’s really...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 T3641k 2005
Khái quát chung về giao tiếp, cấu trúc hoạt động giao tiếp, cơ sở tâm lí xã hội của hành vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp trong môi trường công ty. Giới thiệu về kỹ năng thương...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S6564n
Cung cấp lý thuyết và các bước để hình thành kỹ năng bán hàng bằng câu chuyện trong lúc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thuyết trình, xử lí ý kiến phản bác, chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng...
Đang xem: 5297