Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1124 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B4728g 2009
Communications is the key to sucess in any business. Whether you are trying to sell a product, answer a query or complaint from a customer or convince your colleagues to follow a certain course of...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B783
Real-world training for the business world of today and tomorrow. The field's leading text for more than two decades,Business Communication Today continues to provide the cutting-edge coverage that...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 B588
This book includes: Communication and Carreer Success in The Twenty-First Century; Discovering and Applying The Strategic Communication Model; Developing Strategy-Based Writing and Speaking Skills;...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 A237
This book enhances the strategic approach, real-world practicality, and reader-friendly voice that have made this text the market leader for three decades. On every page, students learn how to...
Ký hiệu xếp giá: 651.7 P637e 2004
E-mailing Helps learners of Business English develop the skills and language needed to deal effectively with e-mail in English. The book and integrated audio CD practices language and skills in the...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 A845k
Management models - love them or hate them, they crop up all the time. Models provide a framework for improving business performance, so if you’re a manager, or studying business, then it’s really...
Ký hiệu xếp giá: 153.69 P3631B
Cuốn sách này cung cấp những điều cần biết về ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc để từ đó: gặt hái thành công trong giao dịch hoặc phỏng vấn , thuyết trình hiệu quả, giải mã và sử dụng ngôn ngữ cơ thể...
Ký hiệu xếp giá: 659.2 W423
New opportunities for marketing and public relations -- New challenges facing marketing and public relations -- Measuring public relations programming -- Setting meaningful and measurable public...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 H407V 2012
Trình bày những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hóa; giúp người học nắm bắt được bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh và những...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 K991.2014
Nội dung sách gồm hai phần. Phần 1: những vấn đề chung về hoạt động giao tiếp: tổng quan về hoạt động giao tiếp, cấu trúc, cơ sở của họa động giao tiếp, giao tiếp trong môi trường tổ chức. Phần 2:...
Đang xem: 429