Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
932 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 515.907 6 Ha-P
Chương 1: SỐ phức - Mặt phẳng phức Chương 2: Hàm biến phức Chương 3: Ánh xạ bảo giác (Các phép biến hình sơ cấp) Chương 4: Tích phân Chương 5: Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent Chương 6: Thặng dư Chương...
Ký hiệu xếp giá: 515.9 B8783c 2004
This book includes: Complex numbers; Analytic functions; Elementary functions; Integrals; Series; Residues and poles; Applications of residues; Mapping by elementary functions; Conformal mapping;...
Ký hiệu xếp giá: 515.707 6 Gi-H
Chương 1: Đại cương về không gian Banach Chương 2: 3 nguyên lý cơ bản của giải tích hàm Chương 3: Không gian liên hợp, Tôpô yếu và tính phản xạ Chương 4: Các không gian LP Chương 5: Phổ của toán tử...
Ký hiệu xếp giá: 372.623 B8724b
Contents: from copying to writing ; the mechanics of writing; confidence building; focus on process; a process writing project; computers and writing; outcomes; assessment.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 R921d
Contents: introducing the paragraph; narrating; describing; analyzing reasons; analyzing processes; comparing and contrasting; classifying; evaluating effects.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S4543i
contents: education and student life; city life; business and money; jobs and professions; lifestyles; the global village; north america: the land and the people; tastes and preferences; discoveries;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445
Contents: ideas for writing; reading for ideas : "a letter to Alex"; language for writing; describing impressions of people, places, and things; describing problems; asking information questions;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445m
Contents: language and learning; danger and daring; man and woman; mysteries past and present; transitions; the mind; working; breakthroughs; art and entertainment; ethical questions; medicine; the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H3337q 1
Contents: Career planning; The free enterprise system; Animal behavior; Nutrition; From settlement to independence; A changing nation 1850-1900.
Đang xem: 306