Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
488 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 662.6 D584n 2008
Nội dung của cuốn sách này gồm có 9 chương, với các nội dung:Phụ gia dầu mỏ; Sản xuất nhiên liệu sạch; Các quá trình xử lý làm sạch sản phẩm dầu mỏ; Nhiên liệu sinh học biodiezel; Nhiên liệu sinh học...
Ký hiệu xếp giá: 668 To-D
Chương 1: Những nguyên liệu cho quá trình ổng hợp hữu cơ và hóa dầu cơ bản Chương 2: Các quá trình Alkyl hóa Chương 3: Các quá trình Dehydro và hydro hóa Chương 4: Tổng hợp trên cơ sở Oxyt cacbon
Ký hiệu xếp giá: 668 To-D
Chương 5: Các quá trình halogen hóa Chương 6: Quá trình oxy hóa Chương 7: Các quá trình thủy phân - Cộng hợp nước - Tách nước - Este hóa và Amid hóa Chương 8: Các quá trình sulfat hóa suflo hóa và...
Ký hiệu xếp giá: 621.802 8 Nh-M
Phần 1: Nhiên liệu lỏng Phần 2: Dầu - Mỡ nhờn Phần 3: Sử dụng và bảo quản Nhiên liệu - dầu - mỡ
Ký hiệu xếp giá: 665.5 TK
mục lục Chương I: Dầu mỏ trong đời sống hiện đại Chương II: Các kỹ thuật của công nghiệp dầu mỏ CHương III: Dầu mỏ trên tếh giới Chương IV: Thị trường dầu mỏ pháp kết luận Tương lai của dầu mỏ
Ký hiệu xếp giá: 665.5 Ho-K
Phần 1: DẦU THÔ Chương 1: Nguồn gốc dầu mỏ và khí Chương 2: Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ Chương 3: Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ Chương 4: Các đặc trưng vật lý và sự đánh giá chất lượng...
Ký hiệu xếp giá: 665.53 Co-M
Phần 1: Dầu khí - nguồn nhiên liệu chứa Hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp Phần 2: Các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu Phần 3: Các quá trình chế biến hóa học
Ký hiệu xếp giá: 665.5 L566C
Nội dung sách gồm có: phần mở đầu, dầu thô và phương hướng chế biến dầu thô, các quá trình chuẩn bị dầu thô, nguyên lý chưng cất và các vấn đề công nghệ, chưng cất dầu thô ở áp suất khí quyển, chưng...
Ký hiệu xếp giá: 622.3382 C7491 2017
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong...
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ho-S
Chủ đề: Dầu mỏ
Phần 1: Dầu mỏ có ý nghĩa gì đối với chúng ta ? Phần 2: Dầu mỏ Phần 3: Dầu mỏ như là nguồn năng lượng Phần 4: Thu những vật liệu và các chất hữu ích từ dầu mỏ Phần 5: Chất nào có thể thay thế được...
Đang xem: 973