Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2662 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 545.076NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 543.028Ca-B
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô...
Ký hiệu xếp giá: 543H407M
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học; Các phương pháp công cụ và một số tài liệu tham khảo.
Ký hiệu xếp giá: 543.002Ho-T
Phần 1: Cân bằng Ion trong dung dịch nước Phần 2: Một số phương pháp định lượng hóa học Phần 3: Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ
Ký hiệu xếp giá: 543.002Ho-T
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC PHÂN TÍCH Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Đại cương về phân tích khối lượng Chương 3: Axit và bazơ phản ứng troa đổi proton Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 543.002Ho-T
Chương 1: Phản ứng ion trong dung dịch nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tính chất các ion trong dung dịch Chương 3: Các anion kim loại kiềm Chương 4: Các anion kim loại kiềm thổ Chương 5: Các...
Ký hiệu xếp giá: 543.002Ho-T
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng Chương 2: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng Chương 3: Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học Chương 4: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 543.001Ho-T
Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ - Phản ứng troa đổi Proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: chất ôxi hóa...
Ký hiệu xếp giá: 545Bu-B
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích định lượng Chương II: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Phần II: Cân bằng trong dung dịch CHương III: Cân bằng axit bazơ Chương IV: Cân bằng phức chất Chương...
Ký hiệu xếp giá: 545Ho-L
Chương 1: Phương pháp phân tích định lượng Chương 2: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Chương 3: Cân bằng axít - bazơ Chương 4: Cân bằng phức chất Chương 5: Cân bằng dị thể. Sự tạo thành hợp chất...
Đang xem: 1490