Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2598 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 545.076 NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 545 Bu-B
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích định lượng Chương II: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Phần II: Cân bằng trong dung dịch CHương III: Cân bằng axit bazơ Chương IV: Cân bằng phức chất Chương...
Ký hiệu xếp giá: 545 Ho-L
Chương 1: Phương pháp phân tích định lượng Chương 2: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Chương 3: Cân bằng axít - bazơ Chương 4: Cân bằng phức chất Chương 5: Cân bằng dị thể. Sự tạo thành hợp chất...
Ký hiệu xếp giá: 545 NG527T
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng; Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học; Các phương pháp: Phân tích khối...
Ký hiệu xếp giá: 545 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về hóa phân tích, một số kiến thức cần cho hóa phân tích, hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều khiển của các cân...
Ký hiệu xếp giá: 545.076 TH300NGH
Cuốn sách này cung cấp một số kiến thức cần cho phân tích định lượng; hướng dẫn cách vận hành một số máy phân tích thông dụng; giới thiệu một số bài thí nghiệm chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 545.076 TH300NGH
Cuốn sách này cung cấp một số kiến thức cần cho phân tích định lượng; hướng dẫn cách vận hành một số máy phân tích thông dụng; giới thiệu một số bài thí nghiệm chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 545 Ph-L
Phần 1: Đại cương về hóa phân tích và cân bằng hóa học thường dùng trong hóa phân tích Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa học Phần 3: Các phương pháp phân tích hóa lý Phần 4: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 515.34 Bi-P
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Ký hiệu xếp giá: 543.028 Ca-B
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô...
Đang xem: 638