Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
625 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Ch-C
Chương 1: Những vấn đề chung về chiết và phân chia bằng dung môi hữu cơ Chương 2: Chiết tách các hợp chất nội phức Chương 3: Chiết tách phức chứa bão hòa phối trí và tích điện Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 543 Ho-C
Chủ đề: Hóa phân tích
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.028 Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Phần 1: Phân tích định tính Phần 2: Phân tích định lượng Phần 3: phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 543.085 8 Tu-M
Mục lục Phần I: Phương pháp phổ phân tử và ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phân tử Chương I: Các vấn đề chung của phương pháp phổ phân tử CHương II: PHương pháp phổ điện tử Chương III: Phổ dao động và...
Ký hiệu xếp giá: 515.34 Bi-P
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Ký hiệu xếp giá: 545.076 NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 543.028 Ca-B
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô...
Ký hiệu xếp giá: 543 H407M
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học; Các phương pháp công cụ và một số tài liệu tham khảo.
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Phần 1: Cân bằng Ion trong dung dịch nước Phần 2: Một số phương pháp định lượng hóa học Phần 3: Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ
Đang xem: 1781