Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2565 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540 Ca-C
Phần 1: Một số bài toán hóa vô cơ Phần 2: Một số vấn đề về hóa học hữu cơ Phần 3: Một số bài toán tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 540 Ca-C
Phần 1: Hệ thống hóa các công thức quan trọng khi giải toán hóa học Phần 2: Các phương pháp giải toán hóa học Phần 3: Các chú ý quan trọng khi giải toán hóa học Phần 4: Giáo khoa và bài tập Phần 5:...
Ký hiệu xếp giá: 546 Ho-C
Phần 1: Những vấn đề kiến thức cơ bản Phần 2: Phương pháp giải một số câu hỏi lý thuyết căn bản Phần 3: Một số phương pháp giải toán căn bản Phần 4: Hướng dẫn giải toán tương tự
Ký hiệu xếp giá: 546 Ho-C
Phần 1: Đại cương về kim loại Phần 2: Trích các đề thi tuyển sinh đại học
Ký hiệu xếp giá: 661.04 Tr-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Mục lục CHương I: Công nghệ hoá học và sự phát triển CHương II: CÔn nghệ sản xuất khí công nghiệp Chương III: Công nghệ sản xuất các axít Chương IV: Công nghệ sản xuất các bazơ CHương V: Công nghệ...
Ký hiệu xếp giá: 546 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 8: Cân bằng hóa học ở mức độ của các quá trình hóa học Chương 9: Cân bằng pha Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học Chương 11: Dung dịch lỏng Chương 12: Dung dịch điện li Chương 13: Cân...
Ký hiệu xếp giá: 546 L250TH
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Tập 1 trình bày những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các chuyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử, phức chất, cấu tạo vật thể - phân cực ion,...
Ký hiệu xếp giá: 546 L250TH
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Sách gồm 2 phần: Phần I: cơ chế phản ứng và các trạng thái cân bằng trình bày tốc độ và cơ chế phản ứng, cân bằng hóa học; sự hình thành và các tính chất của dung dịch; dung dịch chất điện ly; phản...
Ký hiệu xếp giá: 546 Ho-C
Chương 1: Các khái niệm căn bản và định luật hóa học quan trong Chương 2: Cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 5: Phản ứng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 546.067 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 1: Giới thiệu bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Sự phân chia phi kim, kim loại Chương 2: Hiđro - oxi và nước Chương 3: Các khí trơ Chương 4: các halogen Chương 5: Các nguyên tố...
Đang xem: 1681