Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1567 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.388Ly-H
Chương 1: Tín hiệu và thông tin Chương 2: Phân loại các tín hiệu Chương 3: Biểu diễn vectơ các tín hiệu Chương 4: Tín hiệu xác định Chương 5: Tín hiệu ngẫu nhiên Chương 6: Ồn nén Chương 7: Tín hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 621.388Ly-H
Chương I: Tín hiệu rời rạc và các phép toán trên tín hiệu Chương II: Các hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến với thời gian Chương III: Biến đổ-Z và ứng dụng cho phân tích hệ thống
Ký hiệu xếp giá: 621.388Ly-H
Mục lục Chương IV: Cấu trúc của các mạng thời gian- rời rạc Chương V: Biến đổi FOURIER rời rạc Chương VI: Các kỹ thuật thiết kế mạch lọc
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028Xu-S
Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc Chương 2: Phép biến đổi Z Chương 3: Phép biến đổi Fourier rời rạc Chương 4: Tính toán biến đổi Fourier rời rạc Phép biến đổi nhanh Fourier
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028Xu-S
Chương 6: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (Bộ lọc số IIR) Chương 7: Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số Chương 8: Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028Xu-S
Chương 6: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (Bộ lọc số IIR) Chương 7: Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số Chương 8: Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái...
Ký hiệu xếp giá: 621.382Ba-T
Chương 1: Giới thiệu chung về báo hiệu Chương 2: Báo hiệu thuê bao Chương 3: Báo hiệu kênh liên kết Chương 4: Báo hiệu kênh chung
Ký hiệu xếp giá: 621.382 2TR120TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: tín hiệu và hệ thống rời rạc, biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z, biểu diễn eệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục (biến...
Ký hiệu xếp giá: 621.382PH104H
Cuốn giáo trình này cung cấp các kiến thức căn bản của kỹ thuật xử lý số các tín hiệu tương tự và số. Nội dung gồm có: trình bày về tín hiệu tương tự và phân tích phổ tín hiệu; phương pháp lấy mẫu,...
Ký hiệu xếp giá: 621.382L250T
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, lượng tử hóa, các hệ thống thời gian rời rạc, bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập, biến đổi Z, các hàm truyền, thực...
Đang xem: 809