Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
410 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 570.1 S312H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: sinh học thực vật; Sinh học động vật; Sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 577 V500TR
Chủ đề: Sinh thái học
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường; quần thể sinh vật; quàn xã sinh vật; hệ sinh thái; sinh quyển và các khu sinh học; dân số, tài...
Ký hiệu xếp giá: 577.309 597 55 TR120S
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và...
Ký hiệu xếp giá: 333.72 G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 577 M7268e 2008
Contents: natural history, individuals, polulation ecology, interactions, communities and ecosystems, large-scale ecology.
Ký hiệu xếp giá: 577 O27f 2005
This book includes: The Scope of Ecology; The Ecosystem; Energy in Ecological Systems; Biogeochemical Cycles; Limiting and Regulatory Factors; Population Ecology; Community Ecology; Ecosystem...
Ký hiệu xếp giá: 577.14 TK
Mục lục Chương I: Nước Chương II: Không khí Chương III: Tiếng ồn CHương IV: Chất thải CHương V: Sản xuất sạch và an toàn CHƯơng VI: Thiên nhiên Phần II: Sáu cộng cụ đòn bẩy của hành động Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 755.14 Si-T
Chương 1: Đại cương về sinh thái học Chương 2: Hệ sinh thái Chương 3: Các quy luật sinh thái học Chương 4: Các vòng tuần hoàn sinh học Chương 5: Sinh thái học nguồn nước Chương 6: Sinh thái học trong...
Ký hiệu xếp giá: 577.5 L250H
Nội dung quyển sách này gồm: giới thiệu tập trung vào vật chất không sống, vật chất sống, hữu cơ, vô cơ, sinh vật và đa dạng sinh học, quá trình hoạt động của quần xã sinh vật trong mối liên hệ bên...
Ký hiệu xếp giá: 577.5 Tk
Phần 1: Môi trường đất - cơ thể sống Phần 2: Thành phần phi sinh vật trong môi trường sinh thái đất Phần 3: Sinh học trong môi trường sinh thái đất Phần 4: Thoái hóa sinh thái môi trường đất Phần 5:...
Đang xem: 413