Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
472 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.382 H8112c 2002
This book includes: fundamentals of the technology: concepts and definitions; fundamentals of transmission systems: technology and applications; voice communications systems: KTS, PBX, centrex, and...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 Ly-H
Chương 1: Tín hiệu và thông tin Chương 2: Phân loại các tín hiệu Chương 3: Biểu diễn vectơ các tín hiệu Chương 4: Tín hiệu xác định Chương 5: Tín hiệu ngẫu nhiên Chương 6: Ồn nén Chương 7: Tín hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 Ly-H
Chương I: Tín hiệu rời rạc và các phép toán trên tín hiệu Chương II: Các hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến với thời gian Chương III: Biến đổ-Z và ứng dụng cho phân tích hệ thống
Ký hiệu xếp giá: 621.388 Ly-H
Mục lục Chương IV: Cấu trúc của các mạng thời gian- rời rạc Chương V: Biến đổi FOURIER rời rạc Chương VI: Các kỹ thuật thiết kế mạch lọc
Ký hiệu xếp giá: 621.380 03 He-T
Chương 1: Khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin Chương 2: Tín hiệu và phổ Chương 3: Hệ thống tuyến tính và tính hiệu số Chương 4: Tín hiệu số và xung bằng cơ sở Phụ lục 1: Các kỹ thuật, các đẳng...
Ký hiệu xếp giá: 621.380 03 He-T
Chương 1: Khái niệm Chương 2: Môi trường truyền thông Chương 3: Xử lý truyền thông Chương 4: Hệ thống truyền số Chương 5: Hệ thống truyền tương tự Chương 6: Thông tin vi ba và sợi quang Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
This book includes: The Information Age in Which You Live Changing the Face of Business; Information Technology Systems; Strategic and Competitive Opportunities; Databases and Data Warehouses;...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ba-T
Chương 1: Giới thiệu chung về báo hiệu Chương 2: Báo hiệu thuê bao Chương 3: Báo hiệu kênh liên kết Chương 4: Báo hiệu kênh chung
Ký hiệu xếp giá: 621.380 28 Th-T
Phần 1: Các thiết bị đầu cuối âm thanh Phần 2: Các thiết bị đầu cuối bưu điện Phần 3: Các thiết bị đầu cuối số liệu
Đang xem: 1449