Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
80 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4063 D4112a
Miêu tả các nguyên tắc quản lý Agile; khám phá ba mô hình quản lý mới: quy luật nhóm nhỏ, quy luật khách hàng và quy luật kết nối; khám phá các ràng buộc hoặc cạm bẫy chủ yếu khi tiến hành phương...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 K765c
Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng...
Ký hiệu xếp giá: 658.4013 S9573k
Tổng quan về quản lý hiệu suất sản xuất; việc lên kế hoạch tổng thể để quản lý hiệu quả trong sản xuất; thiết kế chỉ tiêu hiệu suất sản xuất; sơ đồ hiệu suất làm việc của nhân viên; truyền thông và...
Ký hiệu xếp giá: 658.4063 D4112a
Miêu tả các nguyên tắc quản lý Agile; khám phá ba mô hình quản lý mới: quy luật nhóm nhỏ, quy luật khách hàng và quy luật kết nối; khám phá các ràng buộc hoặc cạm bẫy chủ yếu khi tiến hành phương...
Ký hiệu xếp giá: 337 Ng-S
Mục lục Chương I: Nhập môn về công ty xuyên quốc gia Chương II: Lý luận chung về công ty XGQ Chương III: Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Chương IV: Công ty xuyên quốc gia Và Việt Nam
Ký hiệu xếp giá: 658.45 A691
This book describes not only what is happening in an era of advanced communication but what companies can do to stay one step ahead of the competition. By creating a coordinated corporate...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 M1472
Trình bày 89 thuyết quản lý và cách áp dụng vào thực tế từ những nhà tư tưởng quản lý vĩ đại nhất thế giới về con đường ngắn, tập trung và nhanh chóng để đi đến thành công.
Ký hiệu xếp giá: 338.617 2 Ba-J
Mục lục Phần I: Từ đạo đức của doanh nghiệp đến doanh nghiệp có đạo đức I. Tư tưởng gia trưởng, yếu tố cạnh tranh hay yếu tố bổ trợ cho tư tưởng kinh tế và xã hội II. Những người đi tiên phong trong...
Ký hiệu xếp giá: 302.35 R636
Brief Contents: Prologue; The Individual In The Organization; Groups In The Organization; The Organization System
Đang xem: 3836